เป็นมาตรการหนึ่งของกรมศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าโดยทำการการคัดเลือกตัวแทนออกของรับอนุญาตที่มีความรู้ประสบการณ์เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบพิธีการศุลกากรแทนกรมศุลกากรเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 

คุณสมบัติของตัวแทนออกของรับอนุญาต
 1. เป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
 2. มีผู้ชำนาญการศุลกากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ชำนาญการศุลกากรจากกรมศุลกากรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมศุลกากรกำหนดอย่างน้อย1คน โดยจะต้องจัดให้มีภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่กรมศุลกากรอนุมัติให้เป็นตัวแทนออกของรับอนุญา
 3. ต้องวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กรมศุลกากรเห็นชอบ ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 4. มีความพร้อมในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange: EDI) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนด
 5. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร โดยการตรวจสอบประวัติย้อนหลัง 2 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำร้องขอ เว้นแต่กรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย หรือความผิดที่กรมศุลกากรเห็นควรให้ได้รับการผ่อนผัน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต
 1. คำร้องขอสมัครเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมการรับรองเอกสารจากกรมทะเบียนการค้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่กรมทะเบียนการค้ารับรอง
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (.. 20)
 4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมการรับรองเอกสารจากกรมทะเบียนการค้าไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่กรมทะเบียนการค้ารับรอง
 5. บัญชีรายชื่อลูกค้า พร้อมสำเนาบัตรตัวอย่างลายมือชื่อเจ้าของหรือผู้จัดการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหนังสือรับรองการว่าจ้าง หรือหลักฐานที่มีการว่าจ้า
 6. ยอดประมาณการที่จะขอรับชดเชยค่าภาษีอากร ยอดเงินคืนอากรตามาตรา 19 ทวิ และยอดเงินวางประกันค่าภาษีอากรกรณีขอรับของไปก่อนในช่วง 3 เดือน ก่อนยื่นคำร้องขอรวมกัน
 
ขั้นตอนการรับสมัครคัดเลือกผู้ชำนาญการศุลกากร
 1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาต ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดที่ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร(กมพ.) อาคาร120 กรมศุลกากร
 2. กรมศุลกากรจะพิจารณาคุณสมบัติและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 3. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตจะต้องทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยการลงทะเบียนตอบรับทางไปรษณีย์ กรณีผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตมิได้มาทำสัญญาประกันและทัณฑ์บนต่อกรมศุลกากรภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 
หลักประกัน
เพื่อเป็นหลักประกันค่าภาษีอากรที่กรมศุลกากรอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมจากตัวแทนออกของรับอนุญาตหลังจากที่ได้ส่งมอบของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว หรือเรียกเงินชดเชยค่าภาษีอากรหรือเงินอากรที่รับไปแล้วคืนหรือในกรณีที่ตรวจพบการกระทำความผิดซึ่งอาจต้องชำระค่าปรับ ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะต้องทำสัญญาประกันทัณฑ์บนตามแบบที่กรมศุลกากรกำหนด โดยจัดให้มีหนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กรมศุลกากรเห็นชอบ ในวงเงินร้อยละ 25 ของประมาณการที่จะขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ยอดคืนเงินอากรตามมาตรา 19 ทวิ และยอดเงินวางประกันค่าภาษีอากรกรณีขอรับของไปก่อนช่วง 3เดือนก่อนยื่นคำร้องขอรวมกัน ทั้งนี้วงเงินค้ำประกันต้องไม่ต่ำกว่า ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นตัวแทนออกของรับอนุญาตปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยของเร่งด่วน ณ สนามบินศุลกากร โดยไม่มีธุรกรรมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ และการชดเชยค่าภาษีอากร วางหลักประกันไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 
สิทธิพิเศษที่ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะได้รับ
(1) สิทธิพิเศษในการนำของเข้า
 • ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าขาเข้าโดยไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (GREEN LINE) ของระบบ EDI โดยกรมศุลกากรจะตรวจ สอบราคาประเมิน พิกัดอัตราศุลกากร และการคำนวณหลังจากที่ได้ส่งมอบของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว เว้นแต่หน่วยงานตรวจปล่อยตรวจพบความผิดก็ให้ ดำเนินการไปตามปกติ
 • กรณีสินค้าที่นำเข้าต้องส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ประเมินอากรต้องตรวจสอบตัวอย่าง ให้ส่งตัวอย่างภายหลังจากที่ได้ส่งมอบของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแล้วเว้นแต่มีระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือเป็นของที่มีกฎหมายอื่นกำหนดให้ส่งตัวอย่างก่อนส่งมอบ
 • กรณีสินค้าที่นำเข้าในลักษณะ BULK CARGO ไม่ต้องค้ำประกันด้านปริมาณ เว้นแต่เป็นเงื่อนไขของหน่วยงานอื่น
 • การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้าให้ใช้อัตราเปิดตรวจกึ่งหนึ่งของอัตราเปิดตรวจตามปกติเว้นแต่จะมีระเบียบกรมศุลกากรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(2) สิทธิพิเศษในการส่งของออก
 • ให้ผ่านการตรวจสอบใบขนสินค้าขาออกโดยไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (GREEN LINE) ของระบบ EDI โดยกรมศุลกากรจะตรวจสอบราคาประเมิน พิกัดอัตราศุลกากร และการคำนวณ หลังจากที่ได้ส่งออกไปแล้ว
 • ให้สั่งการตรวจว่า ตัวแทนออกของรับอนุญาต ให้สลักรายการบรรทุก” เว้นแต่กรมศุลกากรจะสุ่มตรวจตามสมควร กรณีที่ต้องมีการดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ ให้ดำเนินการไปตามนั้น
 • การตรวจของส่งออก
  - ให้งดเว้นการตรวจของ เว้นแต่จะสุ่มตรวจโดยระบบ PROFILE หรือมีคำสั่งพิเศษให้ตรวจของ
  - ให้งดเว้นดำเนินการขั้นตอนควบคุมการบรรทุกเข้าคอนเทนเนอร์ การร้อยแถบเหล็ก RTC และการออกใบกำกับคอนเทนเนอร์ ให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนออกของรับอนุญาตดำเนินการเอง
  - การชักตัวอย่าง ให้งดเว้นการชักตัวอย่างของที่ส่งออก เว้นแต่กรณีที่กรมศุลกากรเห็นว่ามีเหตุอันสมควร หรือเป็นของที่มี กฎหมายอื่นกำหนดให้ส่งตัวอย่าง สามารถชักตัวอย่าง หรือรับตัวอย่างไว้ภายหลังจากที่ได้ตรวจปล่อยของไปแล้ว
 
(3) สิทธิพิเศษในการชดเชยค่าภาษีอากร
 • ฝ่ายชดเชยอากร ส่วนคืนอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จะจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้โดยเฉพาะ เพื่อรับคำร้อง ขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรที่มีเอกสารครบถ้วน ซึ่งยื่นโดยตัวแทนออกของรับอนุญาต โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดพิมพ์บัตร ตามจำนวนเงินที่ขอชดเชยค่าภาษีอากรและจ่ายบัตรภาษีให้ก่อนภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่รับคำขอ
 • การตรวจสอบภายหลังรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันอนุมัติ หากมีการขอ ชดเชยค่าภาษีอากรเกินกว่าจำนวนที่ควรได้รับกรมศุลกากรจะรีบแจ้งผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของรับอนุญาต เพื่อนำ บัตรภาษีมาคืนหรือชดใช้เงินคืนพร้อมเงินเพิ่ม หากเพิกเฉยกรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันและทัณฑ์บนตัวแทนออกของรับอนุญาตต่อไป
 • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนออกของรับอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร และผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ ดำเนินการพิจารณาชดเชยค่าภาษีอากรสามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนผันระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชยค่าภาษีอากรที่เกิด ปัญหาในทางปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดกับหลักการชดเชยค่าภาษีอากรในกรณีที่มิอาจดำเนินการได้ ก็จะเสนอกรมฯ สั่งการเป็นรายๆ ไป
(4) สิทธิพิเศษในการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
 • ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาอนุมัติหลักการให้เสร็จภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ครบถ้วน
 • ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาอนุมัติสูตรการผลิตให้เสร็จภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นคำขอพร้อม เอกสารครบถ้วน ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องส่งตัวอย่างและรับรองสูตรการผลิตในใบแนบใบขนสินค้าขาออก หรือสำเนาใบขนสินค้าขาออก เว้นแต่เคมีภัณฑ์ หรือของที่มีกฎหมายอื่นกำหนดให้ส่งตัวอย่าง
 • ฝ่ายคืนอากรการผลิตเพื่อการส่งออก ส่วนคืนอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร จะจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้โดย เฉพาะเพื่อรับคำขอคืนเงินอากร ซึ่งยื่นโดยตัวแทนออกของรับอนุญาต โดยพนักงานเจ้าหน้าที่จะคืนเงินอากรหรือหนังสือค้ำ ประกันตามจำนวนที่ขอคืนให้ก่อนภายใน 1 วันทำการ นับแต่วันที่รับคำขอพร้อมเอกสารครบถ้วน
 • การตรวจสอบภายหลังคืนเงินอากร กรมศุลกากรจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับแต่วันอนุมัติ หากมีการคืนเงินอากรเกินกว่าจำนวนที่ควรได้รับกรมศุลกากรจะรีบแจ้งผู้นำของเข้าและตัวแทนออกของรับอนุญาต เพื่อนำเงินมาคืน พร้อมเงินเพิ่ม หากเพิกเฉยกรมศุลกากรจะบังคับสัญญาประกันทัณฑ์บน ตัวแทนออกของรับอนุญาตต่อไป
 • เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ตัวแทนออกของรับอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ ดำเนินการคืนอากร สามารถใช้ดุลยพินิจผ่อนผันระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนอากรที่เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเท่าที่ไม่ขัดกับ หลักการคืนอากร ในกรณีที่มิอาจดำเนินการได้ ให้เสนอกรมฯ สั่งการเป็นรายๆ ไป
(5) สิทธิพิเศษในการปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าของส่งกลับ (RE-EXPORT)
 • สินค้านำเข้าที่ได้ตรวจปล่อยจากอารักขาของศุลกากรแล้ว ให้สามารถใช้สำเนาใบขนสินค้าขาเขาที่ผู้นำของเข้ารับรองแล้ว ปฏิบัติพิธีการได้          
 • สินค้านำเข้าที่อยู่ในอารักขาของศุลกากร แต่ส่งออกต่างท่ากับที่นำเข้าให้สามารถชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทได้            
 • ไม่ต้องผ่านการตรวจร่วมจากเจ้าหน้าที่ศุลกากร สำนักสืบสวนและปราบปราม เว้นแต่มีเหตุอันควรจึงทำการตรวจร่วม
(6) สิทธิพิเศษในการปฏิบัติพิธีการถ่ายลำ (TRANSHIPMENT) ตัวแทนออกของรับอนุญาต สามารถปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับของถ่ายลำ โดยใช้หลักประกันในการเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตแทนการค้ำประกันของผู้ขอถ่ายลำ
 
(7) สิทธิพิเศษในการปฏิบัติพิธีการขอรับของไปก่อน ตัวแทนออกของรับอนุญาต สามารถยื่นคำร้องขอรับของไปก่อนสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่น โดยใช้หลักประกันในการเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตแทนการค้ำประกันของผู้นำของเข้าเฉพาะการปฏิบัติพิธีการขอรับของไปก่อน ณ สนามบินศุลกากร ทั้งนี้จะต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและปฏิบัติพิธีการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งมอบของออกไปจากอารักขาของศุลกากรแล้ว
 
การพิจารณาความผิดของตัวแทนออกของรับอนุญาตและผู้ชำนาญการศุลกากร
กรณีตัวแทนออกของรับอนุญาตและผู้ชำนาญการศุลกากรกระทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้ในการติดต่อกับกรมศุลกากร คณะทำงานพัฒนาตัวแทนออกของรับอนุญาต จะประมวลความผิดของตัวแทนออกของรับอนุญาตและผู้ชำนาญการศุลกากรเสนออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อลงโทษ ตั้งแต่ ตักเตือน ภาคทัณฑ์ ระงับหรือเพิกถอนสิทธิ การเป็นตัวแทนออกของอนุญาตหรือผู้ชำนาญการศุลกากร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากผู้ประกอบการต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระดับตัวแทนออกของรับอนุญาต  โปรดติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร(กมพ.) โทร. 0-2667-7168, 0-2672-7956