การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง
 
 
ข้อดี
  1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
  2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
  3. สะดวก รวดเร็ว 
  4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 
  5. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง
ข้อเสีย
  1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
  2. มีความปลอดภัยต่ำ เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
  3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจำกัด 
  4. กำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้  ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ