คำศัพท์ประเภทสินค้า
Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
Valuable Cargo-VAL

ของมีค่า

Human Remains-HUM ศพมนุษย์
Dangerous Goods

สินค้าอันตราย


คำศัพท์ที่ระบุในเอกสาร
BAF (Bunker Adjuster Factor) ตัวปรับค่าน้ำมัน
B/L (Bill of lading) ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
Surender B/L ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
Shipped on Board เป็นคำที่ระบุใน B/Lมีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อย
AWB(Air Waybill) ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
HAWB(House Air Waybill)  ใบตราขนส่งทางอากาศที่ออกโดย Freight Forwarder
CAF (Currency Adjustment Factor) ตัวปรับเงินสกุลค่าระวางเรือ
CFS (Container Freight Station) สถานีตู้สินค้า
CY (Container Yard) ลานตู้สินค้า
FCL (Full Container Load) สินค้าเต็มตู้
LCL (Less Than Container Load) สินค้าไม่เต็มตู้
Consolidation การรวบรวมสินค้า หรือ การรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
TEU(Twenty-Foot Equivalent Unit ) ตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต
FEU (Forty-Foot Equivalent Unit)

ตู้สินค้าขนาด 40 ฟุต

THC (Terminal Handing Charge) ค่าใช้จ่ายที่ท่าในการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า
Freight Collect ค่าระวางจ่ายที่เมืองปลายทาง
Freight Prepaid ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
Detention ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าที่กำหนด
E.T.A (Estimate time of Arrival) วันที่ที่เรืองจะเข้าถึงท่าปลายทาง
E.T.D (Estimate time of Departure) วันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง