การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่าง
ประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและทําความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ
 
 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่
 • เจ้าของเรือ (Ship Owner)
 • ผู้เช่าเรือ (Ship Charterer)
 • ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
  (Shipping Agent & Freight Forwarder)
 • ผู้ส่งสินค้า (Shipper or Exporter)
 • ผู้รับตราส่ง (Consignee)
 • ผู้รับสินค้า (Notify Party)
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้แก่ 
 1. บริษัทเรือหรือตัวแทนสายเดินเรือ 
 2. Sea Freight Forwarder
A. ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)
ตัวแทนสายเดินเรือคือผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือ ณ.เมืองท่าต้นทางและเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือมีหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
 • จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก 
 • ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก 
 • ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า
B. Freight Forwarder
Freight Forwarder  คือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  Freight 
Forwarder อาจทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น บางรายทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหา
และจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทางบางรายทําหน้าที่เป็น
ตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้า
โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (Non-Vessel Operating Common Carrier(NVOCC)) Freight Forwarder มี 2 ประเภท ได้แก่
 1. Sea Freight Forwarder
 2. Air Freight Forwarder
เป็นวิวัฒนาการของการขนส่งทางทะเลที่พัฒนาขึ้นเนื่องจากความจะเป็นของสภาพและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อดีของการขนส่งระบบนี้ คือจะทำให้การยกขนหรือการเคลื่อน
ย้ายสินค้าจากเรือสู่ฝั่ง การเคลื่อนย้ายภายในท่าเรือหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างท่าเรือกับผู้ส่งสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าจ้างแรงงาน ซึ่งในบางประเทศมีค่าจ้างแรงงานสูงมาก